Wyjątkowe gadżety reklamowe

Regulamin strony producenta Rubens Design

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu RubensDesign.pl

 

Niniejszy regulamin został stworzony z myślą o określeniu przejrzystych i jasnych zasad współpracy pomiędzy właścicielem serwisu RubensDesign.pl – spółką Rubens Sp. z o. o. a jej Klientami, zarówno konsumentami jak i przedsiębiorcami, a także organizacjami pozarządowymi. Rubens Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań mających na celu usprawnienie relacji z Klientami, a także oferowanie im szerokiego spektrum produktów oraz usług najwyższej jakości.

 

§ 1 Terminy i definicje

 

 1. Rubens Design/Sprzedawca/Spółka – właściciel serwisu RubensDesign.pl – spółka działająca pod firmą Rubens Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Warszawska 78, 81-309 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000508451, NIP: 586-229-00-62, REGON: 222079805.

 2. Serwis/Sklep - serwis internetowy działający pod adresem www.rubensdesign.com oraz www.rubensdesign.pl oferujący sprzedaż Produktów. Właścicielem Sklepu jest Rubens Design.

 3. Sklep stacjonarny – prowadzona przez Rubens Design placówka handlowa zlokalizowana w Gdyni przy ul. Warszawskiej 78.

 4. Produkt – oferowany za pośrednictwem Serwisu, a także w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, produkt w postaci indywidualnie zaprojektowanego oraz wytworzonego gadżetu reklamowego, gadżetu pochodzącego z gamy produktów gotowych wyposażonego w element indywidualizujący taki jak nadruk, naklejka itp., a także urządzenia elektronicznego opatrzonego stosownymi oznaczeniami wytypowanymi przez Klienta. Poprzez gadżet reklamowy Sprzedawca rozumie m. in.: breloki, magnesy, przypinki, otwieracze, opaski, smycze, medale, statuetki, naszywki tekstylne itp.

 5. Użytkownik/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, nabywająca od Rubens Design Produkt. Za Kupującego uważa się zarówno podmiot posiadający konto w Serwisie jak i osobę dokonującą zakupu w Sklepie stacjonarnym lub za pośrednictwem Serwisu bez korzystania z opcji założenia konta.

 6. Konto/Konto Użytkownika – indywidualnie przydzielony Użytkownikowi dostęp do części zasobów Serwisu umożliwiający dokonanie zakupu Produktu, w tym kontakt ze Sprzedawcą, przesłanie projektu na podstawie, którego Serwis wytwarzać będzie Produkt oraz określenie innych cech indywidualizujących Produkt.

 7. Projekt Sprzedawcy- przygotowany przez Rubens Design projekt wizualny Produktu zawierający wytyczne przekazane przez Kupującego i uwzględniający techniczne możliwości postulowanych cech Produktu.

 

§ 2 Zawarcie umowy – złożenie zamówienia

 

 1. Zawarcie umowy obejmującej sprzedaż Produktu następuje w drodze złożenia przez Użytkownika zamówienia obejmującego zakup określonej ilości Produktów oraz przyjęcie przez Rubens Design zlecenia do realizacji.

 2. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem Serwisu poprzez wybór:

 1. określonej kategorii Produktów,

 2. wymiarów i kształtów Produktów,

 3. opcji wykończenia w tym kolorystyki,

 4. ilości Produktów,

a także przesłanie Rubens Design wstępnego projektu przedstawiającego wizję Produktu według Kupującego lub materiałów takich jak zdjęcia, rysunki, pliki graficzne, które stanowić będą punkt wyjścia dla przygotowania Projektu Sprzedawcy.

 1. Po uzyskaniu przez Spółkę kompletnych i poprawnych informacji, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, Rubens Design prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Przekazanie przez Sprzedawcę potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim materializuje po stronie Kupującego obowiązek dokonania płatności zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz informacją zawartą w potwierdzeniu.

 2. W ramach określania parametrów Zamówienia Użytkownik określa także formę dostawy Produktów. Dostawa następować będzie w oparciu o zasady § 8 Regulaminu.

 3. Składając zamówienie z § 2 ust. 1-3 Regulaminu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, Polityki prywatności oraz ewentualnych załączników do tych dokumentów, a także nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

 4. Niezwłocznie po dokonaniu przez Kupującego płatności zgodnej z informacją zawartą w treści potwierdzenia zamówienia, Rubens Design przystępuje do przygotowania Projektu Sprzedawcy i przesłania go Użytkownikowi na adres e-mail pozostawiony podczas składania zamówienia oraz udostępnienia w panelu klienta dostępnym w Serwisie. Wytwarzanie Produktu rozpocznie się wyłącznie po uprzednim uiszczeniu wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zaakceptowaniem Projektu Sprzedawcy przez Kupującego.

 5. Rubens Design dopuszcza możliwość dokonania maksymalnie 3 (słownie: trzech) modyfikacji Projektu Sprzedawcy. W sytuacji żądania przez Kupującego dokonania większej ilości modyfikacji, Sprzedawca przygotuje indywidualną wycenę dla tego typu usługi.

 6. Czas niezbędny na przekazanie kompletu informacji, a także ustalenie satysfakcjonującego dla Kupującego Projektu Sprzedawcy nie jest wliczony w okres realizacji zamówienia podany w Serwisie.

 7. W sytuacji braku zaakceptowania Projektu Sprzedawcy lub wniesienia przez Kupującego więcej niż 3 (słownie: trzech) modyfikacji przy jednoczesnym braku akceptacji dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu, zawarta umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności przesyłania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie.

 8. W razie zaistnienia okoliczności, o której mowa w § 2 ust. 9 Regulaminu Rubens Design dokona zwrotu wynagrodzenia uiszczonego przez Kupującego, zgodnie z formą płatności przyjętą przez Użytkownika, po uprzednim pomniejszeniu tej kwoty o koszty sporządzenia Projektu Sprzedawcy w wysokości 100,00 (słownie: stu) złotych netto powiększonych o należny podatek od towarów i usług.

 

§ 3 Rejestracja w Serwisie/Założenie konta

 

 1. Założenie konta w Serwisie możliwe jest poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza udostępnionego w zakładce „Logowanie” lub w trakcie dokonywania zakupów w Serwisie.

 2. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest do podania:

  1. imienia i nazwiska albo nazwy,

  2. adresu korespondencyjnego oraz adresu dostawy, jeśli jest inny niż adres korespondencyjny,

  3. adres e-mail,

  4. numeru telefonu,

  5. siedziby, NIP oraz formy prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli Konto służyć będzie realizacji zamówień związanych z prowadzoną działalnością.

 3. Rejestracji Użytkownika będącego osobą fizyczną może dokonywać wyłącznie dana osoba fizyczna lub jej pełnomocnik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz odpowiednie umocowanie do działania.

 4. Rejestracji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, mogą dokonywać jej organy działający w granicach kompetencji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz treści dokumentów założycielskich.

 

§ 4 Korzystanie z Serwisu

 

 1. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. W szczególnie uzasadnionych przypadkach administrator może wyrazić zgodę na założenie większej liczby Kont.

 2. Dane wprowadzone do Serwisu są także danymi wykorzystywanymi w związku z realizacją umowy zawartej w trybie § 2 Regulaminu. Jakakolwiek zmiana danych Użytkownika wymaga uprzedniego poinformowania Rubens Design poprzez wprowadzenie nowych danych za pośrednictwem Serwisu.

 3. Niedozwolone jest jakiekolwiek udostępnianie danych umożliwiających uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika. W sytuacji naruszenia zakazu wymienionego w zdaniu poprzednim Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje z tym związane.

 4. Sprzedawca zastrzega możliwość dokonywania weryfikacji nowo założonych Kont Użytkownika trwającej nie dłużej niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin. W razie przekazania danych nieprawdziwych, nieprecyzyjnych, niemożliwych do zweryfikowania lub w inny sposób stwarzających wątpliwości co do tożsamości Użytkownika Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta Użytkownika.

 5. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad Regulaminu Rubens Design przysługuje uprawnienie do zawieszenia Użytkownikowi dostępu do Konta oraz wezwanie Użytkownika do zaniechania naruszeń. Brak reakcji ze strony Użytkownika, a zwłaszcza dalsze naruszenie Regulaminu skutkować będzie całkowitym zablokowaniem dostępu do Konta i usunięciem go.

 6. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia przypisanego mu Konta. Dyspozycję usunięcia Konta należy kierować na adres e-mail Rubens Design zamieszczony w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Konto Użytkownika może zostać usunięte wyłącznie, gdy wszystkie zamówienia oraz reklamacje Użytkownika posiadają status "zakończone",

 

§ 5 Zamówienia Użytkowników posiadających Konta w Serwisie

 

 1. Użytkownik posiadający prawidłowo utworzone Konto w Serwisie dokonuje zakupu Produktów, precyzuje warunki realizacji zamówienia, w tym dostawę, a także podejmuje wszelki kontakt z Rubens Design wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.

 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych wprowadzonych do formularza zamówień.

 3. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu Użytkownik ma możliwość niezwłocznego skontaktowania się z Rubens Design celem zasygnalizowania omyłki i przekazania poprawnych danych. Sprzedawca nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniu poprzednim. Rubens Design zastrzega możliwość obciążenia Użytkownika dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 4. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący otrzyma szczegółowe informacje dotyczące płatności wynagrodzenia z tytułu sprzedaży Produktów. Szczegółowe zasady płatności określono w § 7 Regulaminu.

 

§ 6 Zamówienia Użytkowników niezarejestrowanych w Serwisie

 

 1. Kupujący, który nie założył Konta Użytkownika w Serwisie zawiera umowę sprzedaży Produktów poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikiem Rubens Design, podczas którego przekazane zostaną mu podstawowe informacje dotyczące Produktu, ustalone warunki realizacji zamówienia, w tym płatność i termin dostawy.

 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych przekazanych Sprzedawcy lub wprowadzonych do formularza zamówień w trybie § 6 ust. 1 Regulaminu.

 3. Kupujący akceptuje okoliczność nagrywania rozmów telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem aparatów telefonicznych Rubens Design. Rejestracja rozmów służy wyłącznie podwyższaniu kwalifikacji pracowników i współpracowników Sprzedawcy, a także rozpatrywaniu reklamacji oraz realizacji zamówień zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

 4. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu Użytkownik ma możliwość niezwłocznego skontaktowania się z Rubens Design celem zasygnalizowania omyłki i przekazania poprawnych danych. Sprzedawca nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji usługi przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniu poprzednim. Rubens Design zastrzega możliwość obciążenia Użytkownika dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 5. Przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) Regulaminu następuje poprzez słowne wyartykułowanie Użytkownikowi przekazanych przez niego danych oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 6. Przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) Regulaminu następuje na zasadach zbieżnych z określonymi dla Użytkowników posiadających Konta w Serwisie.

 7. Niezależnie od warunków składania zamówień na podstawie § 5 i § 6 Regulaminu, pracownicy Rubens Design pozostają do dyspozycji Kupujących w dni powszednie od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) pod numerami telefonu oraz adresami e-mail umieszczonymi w Serwisie w zakładce „Kontakty”.

 

§ 7 Wynagrodzenie

 

 1. Treść zamówienia złożonego przez Użytkownika determinuje obowiązek uregulowania należności z tytułu zawartej umowy. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Rubens Design uzależniona będzie od parametrów złożonego zamówienia i zostanie określona w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 2. Płatności Użytkowników (bez względu na fakty dysponowania Kontem w Serwisie) odbywać się będzie:

  1. gotówkowo w razie dokonywania zakupów w Sklepie stacjonarnym,

  2. przelewem na wskazany przez Rubens Design rachunek bankowy,

  3. przy wykorzystaniu systemów płatności elektronicznych, których dostawcą jest tpay.com (Krajowy Integrator Płatności S.A.).

 1. Wśród systemów płatności elektronicznej Rubens Design udostępniać będzie możliwość regulowania należności:

  1. kartą płatniczą (kredytową, debetową lub inną),

  2. przelewem online,

  3. poprzez PayPal.

  4. poprzez system tPay.
   a) Aby złożyć zamówienie przez system tPay należy:
   - wybrać opcję płatności systemem tPay z listy systemów płatności eletronicznej, która pojawi się po złożeniu zamówienia.
   - wybrać jedną z opcji płatności jaką oferuje system tPay.
   - opłacić zamówienie.

 1. Zmiana operatora płatności elektronicznych lub któregokolwiek z systemów wymienionych w § 7 ust. 3 Regulaminu nie wymaga zmiany Regulaminu.

 2. Użytkownik udziela Rubens Design upoważnienia do dokonywania potrąceń wierzytelności przysługującej Rubens Design z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu z jakąkolwiek wierzytelnością Użytkownika.

 3. Płatność wynagrodzenia należnego Rubens Design z tytułu realizacji zamówienia następować będzie zgodnie ze szczegółowymi informacjami przekazanymi Klientowi za pośrednictwem Serwisu podczas składania zamówienia.

 4. Rubens Design przystąpi do realizacji zamówienia, w tym przedstawienia Projektu Sprzedawcy wyłącznie po uprzednim dokonaniu płatności zgodnie § 7 Regulaminu.

 5. Spółka zastrzega wyłączne prawo własności Produktów do czasu uiszczenia przez Kupującego 100% (słownie: stu procent) należnego wynagrodzenia.

 

§ 8 Dostawa

 

 1. Dostawa Produktów następować będzie przy wykorzystaniu jednego z operatorów współpracujących ze Sprzedawcą i wymienionych w Serwisie.

 2. Sprzedawca nie zakłada możliwości realizowania dostawy Produktów przy wykorzystaniu operatora zapewnionego przez Kupującego.

 3. Ryzyko utraty oraz zniszczenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą wręczenia kurierowi przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Produkty.

 4. Szczegółowe zasady doręczania przesyłek określone zostaną każdorazowo w regulaminach dostawców określonych w Serwisie. Rubens Design nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz warunki dostawy wynikające z właściwych regulaminów dostawców.

 5. Wszelkie reklamacje związane z nienależytym doręczeniem przesyłki zawierającej Produkty, w tym opóźnieniem w doręczeniu, uszkodzeniem przesyłki, uszkodzeniem Produktów, rozpatrywane będą przez właściwego dostawcę, w oparciu o przyjęte przez niego zasady.

 6. Rubens Design zobowiązuje się do współpracy z Kupującym oraz dostawcą w zakresie wyjaśnienia przyczyn oraz okoliczności objętych reklamacjami Użytkownika.

 7. Jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące sposobu doręczenia przesyłki zawierającej Produkty, w tym dotyczące zniszczenia lub uszkodzenia Produktów, należy zgłaszać wyłącznie w obecności przedstawiciela dostawcy poprzez sporządzenie stosownego protokołu.

 8. Reklamacje w zakresie doręczenia Produktów zgłaszane z naruszeniem § 8 ust. 7 Regulaminu traktowane będą jako nieskuteczne.

 9. Rubens Design przewiduje możliwość skierowania do adresata wskazanego przez Użytkownika przesyłki zawierającej prawidłowo zamówione oraz opłacone Produkty, bez informowania o nadaniu przesyłki przez Rubens Design – tzw. „przesyłka anonimowa”. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu wadliwego doręczenia lub braku odebrania takiej przesyłki przez adresata. Niezależnie od osoby adresata, Użytkownik pozostaje stroną umowy zawartej z Rubens Design, także w zakresie reklamacji.

 

 

 

 

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad lub usterek w zakresie funkcjonowania Serwisu, a także realizacji złożonego zamówienia,  poprzez skierowanie pisemnej reklamacji na adres siedziby Sprzedawcy lub adres e-mail: biurio@rubensdesign.pl.

 2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać co najmniej:

 1. dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika (np. firmę, NIP, imię i nazwisko, osobę uprawnioną do uzyskania odszkodowania, numer rachunku bankowego oraz nazwę Banku),

 2. dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),

 3. nr transakcji/zamówienia, co do którego zgłoszono reklamację,

 4. opis zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu lub realizacji zamówienia,

 5. dokumentację fotograficzną ukazującą wady lub usterki Produktu.

 1. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia doręczenia do Rubens Design reklamacji sporządzonej zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu. Powyższy termin może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy specyfika złożonej reklamacji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Stosowna informacja dotycząca zmiany terminu rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi.

 2. Roszczenia z tytułu wad lub usterek niewidocznych w chwili doręczenia przesyłki (np. uszkodzeń) winny zostać zgłoszona nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia przesyłki zawierającej Produkty. Zgłoszenie reklamacji z naruszeniem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim skutkować będzie odrzuceniem reklamacji bez konieczności uzasadnienia.

 3. Rubens Design może żądać od Użytkownika przedłożenia dodatkowych informacji oraz dokumentów poza wymienionymi w § 9 ust. 2 Regulaminu.

 4. W sytuacji zgłoszenia reklamacji co do Produktu Użytkownik, na każde żądanie Rubens Design, zobowiązany jest do pozostawienia do dyspozycji Sprzedawcy próbki Produktu lub całej partii Produktów skierowanej do Użytkownika.

 5. Rubens Design informuje Użytkowników, że dobierając kolorystykę Produktu korzysta z palety barw systemu PANTONE. Ze względu na indywidualny charakter oferowanych Produktów, a także wykonywanie ich z materiałów naturalnych, w tym drewna, kolorystyka Produktu może różnić się o 15% (słownie: piętnaście procent) względem Projektu Sprzedawcy. Rubens Design zastrzega także możliwość zaistnienia różnic pomiędzy Projektem Sprzedawcy a Produktem wykonanym z drewna, a także pomiędzy Produktami tożsamym zamówieniem, w obrębie ułożenia słojów, kolorystyki itp.

 6. Zaistnienie odrębności określonych w § 9 ust. 7 Regulaminu nie stanowi wady lub usterki Produktu w związku z czym może stanowić podstawy dla skutecznie złożonej reklamacji.

 

§ 10 Odpowiedzialność Rubens Design

 

 1. Rubens Design ponosi odpowiedzialność z tytułu prawidłowej realizacji zamówienia przyjętego do realizacji i należycie opłaconego przez Kupującego.

 2. Ryzyko utraty lub zniszczenia Produktów wydanych podmiotowi zajmującemu się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Produktów kurierowi. Odpowiedzialność w zakresie doręczenia przesyłki, jej stanu, kompletności lub zniszczenia itp. ciąży na podmiocie zajmującym się doręczeniem przesyłki zawierającej Produkty.

 3. W sytuacji dokonania przez Kupującego wyboru materiałów lub technologii nieadekwatnych do zamówionych Produktów, Rubens Design poinformuje Użytkownika o tym fakcie. W razie podtrzymania woli korzystania z określonych materiałów lub technologii, Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu wad lub usterek Produktu będących efektem zastosowania takich rozwiązań.

 4. Odpowiedzialność Rubens Design jest wyłączona w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyta realizacja zamówienia wynika z:

 1. działania siły wyższej,

 2. przyczyn występujących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, którą Użytkownik posługiwał się przy składaniu oraz realizacji zamówienia, nie wywołanych winą Serwisu,

 3. właściwości materiałów wybranych przez Kupującego,

 4. powodu naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Rubens Design nie odpowiada z tytułu utraconych przez Użytkownika lub osobę trzecią korzyści, zysków lub dochodu.

 2. W sytuacji odstąpienia od umowy przez Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, odpowiedzialność Rubens Design z tytułu udowodnionej szkody poniesionej przez Kupującego ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za zamówienie, od którego realizacji Użytkownik odstąpił.

 

§ 11 Pozostałe uzgodnienia

 

 1. Z zastrzeżeniem brzmienia § 6 Regulaminu Rubens Design nie jest związany jakimikolwiek ustaleniami, instrukcjami lub informacjami przekazanymi w sposób inny niż za pośrednictwem Serwisu, zwłaszcza jeśli są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami, Regulaminem lub indywidualnie zawartą umową.

 2. Rubens Design jest uprawniony do odmowy wykonania złożonego zamówienia bez podania przyczyny, zwłaszcza jeśli jego realizacja naruszałaby przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i całej Unii Europejskiej). Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o odmowie realizacji zamówienia.

 3. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) stosownie za przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od jej zawarcia.

 4. Użytkownik będący konsumentem przyjmuje do wiadomości i bez zastrzeżeń akceptuję fakt, iż zdecydowaną większość Produktów stanowią przedmioty nieprefabrykowane, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w związku z powyższym nie przysługuje mu uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 11 ust. 3 Umowy.

 5. Ponadto dokonując przedpłaty na poczet realizacji zamówienia Użytkownik będący konsumentem udziela wyraźnej zgody Sprzedawcy na wykonanie umowy przed terminem, o którym mowa w §11 ust. 3 Regulaminu i przyjmuje do wiadomości, że po skutecznym złożeniu zamówienia za pośrednictwem Serwisu lub w sposób określony w § 6 Regulaminu utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Rubens Design informuje, iż wszelkie wizerunki Produktów, a także projekty lub jakiekolwiek rysunki i grafiki znajdujące się w Serwisie stanowią prezentację przykładowych realizacji przygotowanych przez Rubens Design lub jej kontrahentów, technologię produkcji, metodę wykonania, kolorystykę, rodzaj materiału lub inne cechy indywidualne, w związku z czym nie stanowią przedmiotu sprzedaży w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Rubens Design. Wszelkie przedmioty prezentowane w Serwisie, na których znajdują się logotypy, znaki firmowe, teksty, grafiki i inne treści, stanowią własność ich właścicieli i nie podlegają sprzedaży za pośrednictwem Serwisu lub w Sklepie stacjonarnym.
SPRAWDŹ NASZ PROGRAM PARTNERSKI
DLA STAŁYCH KLIENTÓW
Naszym stałym klientom oferujemy lepsze ceny przy domówieniach gadżetów, a także atrakcyjne rabaty na nowe realizacje!
DLA AGENCJI REKLAMOWYCH
Agencjom reklamowym oferujemy wysokie rabaty już na start, a przy owocnej współpracy możliwość ich zwiększenia!
*zaloguj się, aby zapoznać się i przystąpić do programu - zacznij oszczędzać
NEWSLETTER
Jeśli chcesz być informowany o wszystkim jako pierwszy,
zapisz się do naszego newslettera:
Dziękujemy za dołączenie!
Szanujemy Twoją prywatność i nie rozsyłamy spamu!
Copyright © 2019 Rubens Sp. z o.o., 81-309 Gdynia, ul. Warszawska 78, tel. +48 58 660 32 21, e-mail: biuro@rubensdesign.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody właściciela zabronione!
Made by: Creonium

Stosownie do treści Regulaminu i Polityki Prywatności wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - Rubens Sp. z o. o., także zbieranych i przechowywanych w plikach „cookies”, pozostawionych podczas korzystania przeze mnie z oferty Rubens Sp. z o. o. w tym z Serwisu znajdującego się na jej stronach internetowych, w celach marketingowych (również analizowanie i profilowanie w celach marketingowych).

Ponadto wyrażam zgodę na powierzenie przetwarzania moich danych osobowych Zaufanym Partnerom

ZAPOZNAŁEM SIĘ