Indywidualne gadżety i upominki, które wyróżnią
Twój biznes.

Polityka prywatności producenta gadżetów reklamowych z Gdyni - Rubens Design

Polityka Prywatności

 

§ 1 Definicje

 

 1. Właściciel/Spółka/Sprzedawca – spółka działająca pod firmą Rubens Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Warszawska 78, 81-309 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000508451, NIP: 586-229-00-62, REGON: 222079805.

 2. Serwis/Sklep - serwis internetowy działający pod adresem www.rubensdesign.com oraz www.rubensdesign.pl oferujący sprzedaż produktów pozostających w ofercie Spółki. Właścicielem Serwisu jest Spółka

 3. Użytkownik – podmiot odwiedzający Serwis, a także podmiot, który zamierza skorzystać z oferty Sprzedawcy, lecz nie zawarł jeszcze z nim umowy;

 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, nabywająca od Spółki produkt pozostający w jej ofercie. Za Kupującego uważa się zarówno podmiot posiadający konto w Serwisie jak i osobę dokonującą zakupu w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub za pośrednictwem Serwisu bez korzystania z opcji założenia konta.

 5. Konto/Konto Użytkownika – indywidualnie przydzielony Użytkownikowi dostęp do części zasobów Serwisu umożliwiający dokonanie zakupu produktów oferowanych przez Spółkę, w tym kontakt ze Sprzedawcą, przesłanie projektu na podstawie, którego Sprzedawca wytwarzać lub indywidualizować będzie produkt nabywany przez Klienta.

 6. Zaufani Partnerzy - osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, współpracujące z Sprzedawcą, zobowiązane do przestrzegania regulacji RODO także w zakresie powierzanych przez Sprzedawcę danych osobowych:

  1. Google Ireland Limited;

  2. Facebook Ireland Limited;

  3. Fotolia NL Cooperatief U.A.;

  4. Krajowy Integrator Płatności S.A.;

 

§ 2 Postanowienia wstępne

 

 1. Serwis dostępny jest w domenie internetowej działającej pod adresem: www.rubensdesign.com oraz www.rubensdesign.pl.

 2. Głównym przeznaczeniem Serwisu jest:

  1. sprzedaż produktów oferowanych przez Spółkę;

  2. prezentacja ewentualnej oferty usługowej Właściciela;

  3. umożliwienie pozostawienia przez Użytkowników danych kontaktowych, a także założenie Konta w Serwisie, które służy m.in.: korzystaniu z oferty Sprzedawcy, utrzymywaniu bieżącego kontaktu pomiędzy Spółką a Użytkownikiem lub Klientem;

  4. dokonanie płatności za usługi świadczone przez Właściciela za pośrednictwem udostępnionych systemów płatności;

 3. Użytkownicy odwiedzający Serwis, a także Klienci posiadający Konto w Serwisie obowiązani są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz korzystania z zasobów Serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich w tym Właściciela.

 4. Wszelkie reklamy, ogłoszenia, cennik, informacje generowane przez Właściciela stanowią zaproszenie do podjęcia rokowań w celu zawarcia umowy, chyba że z ich treści wyraźnie wynika, iż stanowią ofertę handlową skierowaną do danej osoby.

 

§ 3 Treści zamieszone w Serwisie

 

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacje umieszczone w Serwisie były poprawne, zgodne z prawdą oraz aktualizowane na bieżąco, jednakże Sprzedawca nie gwarantuje całkowitej prawidłowości oraz aktualności i nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Serwisu.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za treści zamieszczone w Serwisie przez niego lub osoby działające na jego zlecenie.

 3. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Sprzedawca przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników lub kontrahentów Sprzedawcy oraz system komunikacji powiązany z Kontem Użytkownika.

 4. W treści Serwisu mogą zostać zamieszczone odnośniki do adresów stron internetowych innych podmiotów. Sprzedawca nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

 5. Wykorzystywanie różnego rodzaju przeglądarek internetowych może doprowadzić do powstawania różnic w sposobie prezentowania treści zamieszczonych w Serwisie.

 6. Cyfrowe przetwarzanie danych wiąże się z prawdopodobieństwem powstawania błędów.

 

§ 4 Ochrona praw autorskich

 

 1. Zawartość Serwisu (treść, kształt, struktura) chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim, w szczególności poprzez postanowienia ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).

 2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych w Serwisie zastrzeżone są na rzecz Właściciela lub podmiotów uprawnionych np. klientów, partnerów handlowych, itp., którzy upoważnili Właściciela do posługiwania się tymi materiałami.

 3. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Sprzedawcy. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w Regulaminie.

 4. Naruszenie przez Użytkownika postanowień w zakresie ochrony praw autorskich sankcjonowane jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawą Kodeks cywilny.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

 

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów oraz Użytkowników będących osobami fizycznymi lub osób fizycznych będących częścią struktury Klientów oraz Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną zgodnie z regulacjami:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej: RODO,

  2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.

 2. Przekazanie przez Użytkowników lub Klientów danych osobowych stanowi wymóg umowny umożliwiający Sprzedawcy realizację zamówienia dotyczącego nabycia produktów oferowanych przez niego. Odmowa podania danych skutkować może brakiem możliwości zrealizowania zamówienia lub świadczenia usług na rzecz Klienta lub Użytkownika.

 3. Korzystając z usług Sprzedawcy zarówno za pośrednictwem Serwisu jak i poprzez inne formy kontaktu, także na wstępnym etapie ustalania warunków współpracy, Użytkownicy lub Klienci powierzają Sprzedawcy swoje dane osobowe.

 4. Jakakolwiek forma przetwarzania danych osobowych Klientów lub Użytkowników wymaga uprzedniego uzyskania ich wyraźnej i dobrowolnej zgody.

 5. Sprzedawca uprawniona będzie także do przetwarzania danych osobowych Klientów lub Użytkowników celem podjęcia działań na żądanie Klienta lub Użytkownika, złożone jeszcze przed zawarciem umowy.

 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszym regulaminem, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania, a także ryzyk naruszenia praw lub wolności Klientów lub Użytkowników jest: Rubens Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.

 7. Celem skontaktowania się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych udostępniono następujące kanały komunikacji:

  1. Rubens Sp. z o. o., ul. Warszawska 78, 81-309 Gdynia oraz

  2. rodo@rubensdesign.pl.

 8. Dane osobowe Klientów lub Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. sprzedaż produktów oferowanych przez Spółkę, na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Spółką a Klientem,

  2. świadczenie usług w oparciu o zawarte umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,

  3. przygotowanie do zawarcia umowy z Użytkownikiem,

  4. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne,

  5. świadczenie usług drogą elektroniczną,

  6. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań,

  7. wykrywanie botów i nadużyć w usługach,

  8. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne).

 9. Po uzyskaniu zgody, Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub Klientów Zaufanym Partnerom, jednakże wyłącznie w celach opisanych w § 5 niniejszego regulaminu. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Spółki, w oparciu o zawarte umowy powierzenia, takim jak: dostawcy usług IT, agencje marketingowe, firmy badawcze.

 10. Jakiekolwiek dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim będącym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 11. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę przechowywane będą przez Spółkę formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem istniejącego po stronie Klientów lub Użytkowników uprawnień w zakresie prawa do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po skutecznym odwołaniu zgody w myśl zdania poprzedniego, Sprzedawca przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Sprzedawca oraz jakie mogą być kierowane w stosunku do Sprzedawcy.

 12. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane na podstawie umowy zawartej ze Sprzedawcą przechowywane będą w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Po wskazanym okresie Sprzedawca przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Sprzedawca oraz jakie mogą być kierowane w stosunku do Sprzedawcy.

 13. Okresy przetwarzania danych osobowych wymienione w § 5 ust. 11 i 12 niniejszego regulaminu mogą ulec modyfikacji w zakresie w jakim wymagać tego będą przepisy szczególne, np.: ustawa o rachunkowości.

 14. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów przetwarzane będą w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1. w celach marketingowych w tym profilowania i analityki – na podstawie wyraźnej zgody udzielonej w myśl przepisów art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO;

  2. w celach świadczenia usług w oparciu o zawarte umowy, przygotowania do zawarcia umowy z Użytkownikiem oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO jako przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika lub Klienta, przed zawarciem umowy;

  3. celem dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań Użytkowników lub Klientów, wykrywania botów i nadużyć w usługach, a także dokonywania pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług – w trybie przepisów art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO.

 15. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom i Klientom przysługują następujące prawa:

  1. do żądania od dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  3. do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

  4. do przenoszenia danych,

  5. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 16. Mając na uwadze zapewnienie indywidualnie dostosowanej oferty, a także w toku procedury zmierzającej do zawarcia lub wykonania umowy oraz w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika lub Klienta Sprzedawca może stosować profilowanie rozumiane jako przetwarzanie danych osobowych polegające na ich wykorzystaniu do analiz lub prognoz dotyczących indywidulanych zainteresowań i preferencji Użytkownika klub Klienta.

 17. Sprzedawca nie podejmuje decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub Klienta.

 

§ 6 Wtyczki społecznościowe

 

Celem prowadzenia Serwisy w sposób bardziej atrakcyjny i umożliwiający większą indywidualizację, Sprzedawca umieszcza w Serwisie tzw. „wtyczki społecznościowe” pochodzące z następujących serwisów:

  1. Facebook – Serwis zawiera pola „Lubię to” lub „Podziel się” powiązane z serwisem Facebook (www.facebook.com), po skorzystaniu z któregokolwiek z w/w pól Użytkownik lub Klient zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Facebook albo stronę główną konta Użytkownika lub Klienta tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Facebook). Polityka prywatności Facebook udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis;

  2. YouTube – Serwis może zawierać filmy wideo udostępniane z serwisu YouTube (www.youtube.com). W związku z tym w Serwisie umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. Polityka prywatności serwisu YouTube udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis;

  3. Twitter – Serwis zawiera pola dodawania wpisów, które są powiązane z serwisem Twitter (www.twitter.com). Korzystając z tego pola i dodają wpis Użytkownik lub Klient zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Twitter albo stronę główną konta Użytkownika lub Klienta tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Twitter). Polityka prywatności Twitter udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis;

  4. Google+ - Serwis zawiera pole „Udostępnij” powiązane z serwisem Google+ (www.plus.google.com), po skorzystaniu z którego Użytkownik lub Klient zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Google + albo stronę główną konta Użytkownika lub Klienta tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Google +). Polityka prywatności Google + udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis.

 

§ 7 Polityka plików „cookies”

 

 1. Spółka informuje, że Serwis korzysta z tzw. plików „cookies” – niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach odwiedzanych przez Użytkownika lub Klienta oraz o ich aktywności. Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 2. Pliki „cookies” nie gromadzą danych osobowych Użytkownika lub Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub „trojanów”, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika lub Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika lub Klienta.

 3. Pliki „cookies” mogą zostać zamieszczane przez oraz przekazywane do Zaufanych Partnerów, którzy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich regulacji wynikających z RODO.

 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika lub Klienta. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) - dodatkowe informacje dostępne są na odpowiednich stronach przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

 6. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie

 7. Sprzedawca korzysta z następujących rodzajów plików „cookies” i innych tego typu technologii, rozróżnianych z uwagi na:

  1. czas ich działania:

 • sesyjne - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania;

 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub Klienta;

  1. cel jakiemu służą:

 • zapewnienie bezpieczeństwa – wsparcie rozwiązań technicznych przeciwdziałających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym na Stronie,

 • usprawnienie funkcjonalności Strony – polegające na „zapamiętywaniu” preferencji Użytkownika lub Klienta i służące personalizacji interfejsu;

 • określenie wydajności – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

 • tworzenie statystyk;

 • dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika lub Klienta;

 • zapewnienie działania usług i aplikacji – np. pliki uwierzytelniające niezbędne do świadczenia usług wymagających uwierzytelnienia.

 1. Inne technologie wykorzystywane przez Sprzedawcę dotyczą m. in. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych. Wśród rozwiązań technicznych stosowanych przez Sprzedawcę znajdują się przede wszystkim:

  1. analityka stron www – Google Analytics,

  2. tagi remarketingowe – Google AdWords,

  3. usługi Pixel Facebook.

 2. Powyższe rozwiązania techniczne udostępnianie są przez Zaufanych Partnerów Spółki, z poszanowaniem uprawnień Użytkowników i Klientów wynikających z RODO. Dodatkowe informacje dotyczące polityki prywatności znajdują udostępniane są bezpośrednio przez Zaufanych Partnerów.

 

 

 

 

 


 


 

SPRAWDŹ NASZ PROGRAM PARTNERSKI
DLA STAŁYCH KLIENTÓW
Naszym stałym klientom oferujemy lepsze ceny przy domówieniach gadżetów, a także atrakcyjne rabaty na nowe realizacje!
DLA AGENCJI REKLAMOWYCH
Agencjom reklamowym oferujemy wysokie rabaty już na start, a przy owocnej współpracy możliwość ich zwiększenia!
*zaloguj się, aby zapoznać się i przystąpić do programu - zacznij oszczędzać
NEWSLETTER
Jeśli chcesz być informowany o wszystkim jako pierwszy,
zapisz się do naszego newslettera:
Dziękujemy za dołączenie!
Szanujemy Twoją prywatność i nie rozsyłamy spamu!
Copyright © 2019 Rubens Sp. z o.o., 81-309 Gdynia, ul. Warszawska 78, tel. +48 58 660 32 21, e-mail: biuro@rubensdesign.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody właściciela zabronione!
Made by: Creonium